Jesteś: Główna » O nas » RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:
        1. Administratorem danych osobowych jest:
NZOZ EUROMED SA
UL. BOLESŁAWA SZPUNARA 19
32-020 WIELICZKA

    2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
        1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro.halicka+rodo@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
        2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro.halicka+iodo@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

    3. ŹRÓDŁO DANYCH – jak pozyskiwane są dane:
        1. Dane osobowe są podawane bezpośrednio przez Panią/Pana w momencie zgłoszenia się do przychodni osobiście lub poprzez inne kanały obowiązujące przy rejestracji.
        2. W przypadku usług medycyny pracy dane są przekazywane także przez pracodawcę kierującego Panią/Pana na badania.
        3. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.
        4. W szczególnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być uzyskiwane do osób bliskich – sytuacje takie muszą być uzasadnione Pana/Pani stanem zdrowia.

    4. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
        1. Pani/Pana dane obejmujące: IMIĘ, NAZWISKO, PŁEĆ, PESEL LUB DATĘ URODZENIA (w przypadku braku nr PESEL) ORAZ NR TELEFONU, ADRES E-MAIL są przetwarzane na potrzeby umawiania wizyt. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości.
        2. Administrator danych jest podmiotem leczniczym i jako taki jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m. in. opis przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

    5. W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE:
        1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia, leczenie) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, weryfikacja tożsamości przed wizytą).
            ▪ Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 lit. h RODO; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
        2. Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.
            ▪ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
        3. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.
            ▪ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. B oraz f RODO
        4. Jeśli została wyrażona zgoda na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora.
            ▪ Podstawa prawna: Pani/Pana zgoda, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

    6. OKRES PRZECHOWYWANIA:
        1. Dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Pani/Panu lub osobie przez Panią/Pana upoważnionej.
        2. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 
        3. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
        4. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

    7. ODBIORCA DANYCH:
        1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m. in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
        2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m. in. dostawcom usług IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

    8. PRZEKAZANIE DANYCH POZA EOG:
        1. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

    9. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:
        1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
            ▪ dostępu do Pani/Pana danych osobowych - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
            ▪ sprostowania Pani/Pana danych osobowych - żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
            ▪ usunięcia Pani/Pana danych osobowych - żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m. in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej. 
            ▪ ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.  
            ▪ przenoszenia danych osobowych - otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ujednoliconym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
            ▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
        2. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
        3. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

    10. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH:
        1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m. in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.
        2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

    11. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI:
        1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

  7:00 - 20:00
12 278 40 00
12 278 20 05

Przychodnia Euromed Wieliczka
ul. Szpunara 19
32-020 Wieliczka